Hướng dẫn đánh giá kết quả tiết kiệm trong chi thường xuyên

Ngày 04/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 129/2017/TT-BTC Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên dựa trên các căn cứ:

- Chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.

- Số kinh phí tiết kiệm được xác định trên cơ sở so sánh số chi thực tế với dự toán chi thường xuyên đã được duyệt của các nhiệm vụ trong năm ngân sách.

- Việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường xuyên.

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình và gửi cơ quan, đơn vị chủ quản cấp trên trực tiếp để thẩm định kết quả tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị.

Cơ sở giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được đánh giá theo các nội dung với thang điểm tối đa là 100 điểm. Cụ thể:

Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

- Tối đa 70 điểm cho chỉ tiêu tiết kiệm trong chi thường xuyên.

- Tối đa 30 điểm cho kết quả tiết kiệm tổng kinh phí quản lý hành chính được giao thực hiện chế độ tự chủ (loại trừ số kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương).

Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đối với ngân sách cấp huyện:

- Tối đa 30 điểm cho kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (loại trừ số kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương).

- Tối đa 50 điểm cho kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp và ngân sách cấp xã.

- Tối đa 20 điểm cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đối với ngân sách cấp xã:

- Tối đa 60 điểm cho chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong chi thường xuyên.

- Tối đa 40 điểm cho kết quả tiết kiệm tổng kinh phí quản lý hành chính (loại trừ số kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương)

Thông tư số 129/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018 và được thực hiện từ năm ngân sách 2018.

Thông tư số 129/2017/TT-BTC tải về.

                                                                                (Nguyễn Thị Bích Ngọc)