Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
709/STC-VP Công văn 04/05/2018 Về việc nhắc nhở tham dự lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
706/STC-VP Công văn 04/05/2018 Về việc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở Tài chính
705/STC-QLNS Công văn 04/05/2018 Về việc đôn đốc gửi báo cáo xây dựng KH thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND
680/STC-QLGCS Công văn 27/04/2018 Về việc rà soát lại danh mục, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng
636/STC-HCSN Công văn 20/04/2018 Về việc tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX
619/STC-NS Công văn 19/04/2018 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
611/STC-THTK Công văn 19/04/2018 Về việc rà soát, kê khai thông tin tài khoảng đăng nhập hệ thống TABMIS