Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tài chính Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 12915/BTC-TTr ngày 15/9/2016 của Thanh tra Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017; Công văn số 359/TTr-VP ngày 10/11/2016 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017; bám sát các nhiệm vụ trong tâm của ngành, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-STC ngày 15/12/2016 về việc phê duyệt  kế hoạch thanh tra năm  2017.

Mục đích các cuộc thanh tra  nhằm phát hiện những thiếu sót trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật; phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật; đánh giá trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường pháp chế, kỷ luật tài chính tại đơn vị.

Kế hoạch thanh tra năm 2017 bao gồm 09 cuộc thanh tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra chuyên đề quản lý xây dựng cơ bản đối với dự án nâng cấp Trung tâm Giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp giai đoạn II. Đảm bảo theo nguyên tắc không trùng lắp về đối tượng, nội dung thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra. Sở Tài chính thông báo Kế hoạch thanh tra đến các đơn vị theo quy định.

(Thu Trang)