Kế hoạch thực hiện đề án tổ chức lại các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 245-TB/TU ngày 30/8/2017 thông qua Đề án tổ chức lại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) khai thác công trình thủy lợi của tỉnh; Ngày 14/9/2017 UBND tỉnh ban hành Đề án số 188/ĐA-UBND Tổ chức lại các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh. Đề án đã đánh giá thực trạng công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi và phương án tổ chức lại các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phương án tổ chức lại và mô hình tổ chức quản lý các công ty như sau:

Tổ chức lại 05 Công ty thành 02 Công ty để đảm nhiệm phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh của các địa phương 02 khu vực Bắc Sông Thương và Nam Sông Thương, cụ thể: Thành lập Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương trên cơ sở hợp nhất 02 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn và Lục Ngạn; Thành lập Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương trên cơ sở hợp nhất 03 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu, Nam Yên Dũng và Yên Thế. Mô hình tổ chức quản lý là Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty.

Để triểm khai tốt Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án, ngày 15/9/2017 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND thực hiện Đề án tổ chức lại các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh với mục đích: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông báo số 245-TB/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phát triển, nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương đảm bảo an ninh lương thực và ổn định đời sống của nhân dân. Kế hoạch cũng yêu cầu: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh; xác định việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty thủy lợi là nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao để triển khai Đề án tổ chức lại các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đạt hiệu quả; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng trình tự, thời gian đồng thời đảm bảo hoạt động của các công ty không bị gián đoạn, xáo trộn để sau sắp xếp, kiện toàn lại hoạt động của  các công ty tốt hơn, hiệu quả hơn; Sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động của các công ty sau khi tổ chức lại bảo đảm chặt chẽ và thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định. Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./.

(Đào Thị Nhung)