Kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ biện pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2017 tỉnh Bắc Giang

Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung cao chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017; Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017, kết quả như sau:

Về thu NSNN trên địa bàn: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2.750,3 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 916,5 tỷ đồng; thuế XNK 448,3 tỷ đồng), đạt 59,5% dự toán tỉnh giao, tăng 24,1% so cùng kỳ. Thu nội địa 2.302 tỷ đồng đạt 59,6% dự toán, tăng 21,6% so cùng kỳ. Trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và thu xuất khẩu, nhập khẩu thì thu ngân sách nhà nước đạt 1.374,1 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán tỉnh giao, tăng 23,8% so cùng kỳ. Một số lĩnh vực thu đạt khá như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 63,5% dự toán; Thu phí, lệ phí đạt 67,5%; Thu tiền thuê đất đạt 86%,...

Về chi Ngân sách địa phương: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 5.267,4 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán năm, tăng 15,7% so cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư XDCB ước thực hiện 1.300,5 tỷ đồng bằng 43,4% tổng nguồn vốn và bằng 60,5% dự toán giao đầu năm; chi thường xuyên ước thực hiện 3.946,9 tỷ đồng, bằng 49,1% dự toán giao, tăng 17,5% so cùng kỳ.

6 tháng đầu năm các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017; Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

Kết quả thu cân đối nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất) tăng 23,8% so cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an sinh xã hội....

Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, nhằm nâng cao kỷ luật tài chính đồng thời giúp cho các cơ quan, đơn vị quản lý chi tiêu, sử dụng tài chính ngân sách theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều hành, thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2017 còn một số hạn chế như: Có 6/15 lĩnh vực thu nội địa đạt dưới 50% dự toán. Công tác thu nợ đọng thuế và xử lý nợ đọng XDCB chưa triệt để, số nợ đọng thuế, nợ đọng XDCB còn lớn; vẫn còn nhiều công trình hoàn thành đã quá hạn nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán; chi chuyển nguồn ngân sách năm 2016 sang năm 2017 còn lớn...

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành dự toán NSNN năm 2017 được giao; các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017; Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

1.1 Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- Cơ quan thuế phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường quản lý thu NSNN; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, trốn thuế, chậm nộp thuế. Tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017, số dư nợ thuế có khả năng thu giảm tối thiểu 60% so với số dư tại thời điểm 31/12/2016; thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; định kỳ biểu dương trên truyền thông các doanh nghiệp có thành tích tốt trong nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao; xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thuế, trốn thuế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo nguồn thu ngân sách.

1.2. Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN năm 2017 chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; hạn chế tối đa phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

- Điều hành chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; tiết kiệm triệt để các khoản chi; cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Tập trung nguồn lực tài chính (đặc biệt là nguồn vượt thu tiền sử dụng đất) để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như: xây dựng đường giao thông nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường,…

- Tổ chức triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

1.3. Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

1. Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung cao cho công tác xử lý nợ đọng XDCB; xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán; ưu tiên bố trí trả nợ XDCB từ nguồn vượt thu tiền đất; các huyện, thành phố khai thác và tập trung các nguồn lực hỗ trợ các xã khó khăn (từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất) để xử lý nợ đọng XDCB. Các cấp, các ngành phải coi việc xử lý nợ đọng XDCB là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có số nợ XDCB lớn, chậm được xử lý hoặc để phát sinh nợ đọng XDCB mới.

2. Các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng về quản lý, sử dụng NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát tài chính; chấn chỉnh những hạn chế trong việc chấp hành ngân sánh tại các cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách.

3. Đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ; có giải pháp triệt để về giao dự toán cho các đơn vị sự nghiệp có thu theo lộ trình tăng giá dịch vụ.

4. Cơ quan tài chính phối hợp với các ngành, các cấp tổng hợp Quyết toán thu, chi NSNN tỉnh Bắc Giang năm 2016; đánh giá thực hiện dự toán NSNN năm 2017; xây dựng dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2018 báo cáo Bộ Tài chính và trình HĐND tỉnh.

(Khổng Thị Thu)