Khai thác, sử dụng chuyên trang “Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang”

Căn cứ Công văn số 02/STP-VP ngày 03/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc chính thức vận hành, khai thác và  sử dụng Chuyên trang “Hệ thống Thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang”.

Kể từ ngày 01/01/2018, Chuyên trang “Hệ thống Thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang” chính thức đưa vào vận hành, khai thác và sử dụng.

Theo đó, những tin cơ bản về Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang được thể hiện trên Chuyên trang (có phụ lục đính kèm).

Sở Tài chính đề nghị trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phổ biến, thông tin đến cán bộ công chức đơn vị mình biết để khai thác, sử dụng để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

(Tải phụ lục đính kèm)

(Phan Xuân Văn)