Lịch tiếp dân

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước nâng cao...

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2018

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2018 tải về

Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp Công dân, Sở Tài chính xây dựng báo cáo số 242/BC-STC ngày 15/9/2017 tổng kết thực hiện Luật Tiếp công dân. Sở Tài chính luôn xác...

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2017

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2017 tải về

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2016

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2016 tải về

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2015

Lịch tiếp dân năm 2015 tải về

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2014

Lịch tiếp dân năm 2014 tải về

Đăng kí nhận Lịch tiếp dân