Một số điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch Tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.

Để tổng hợp dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2019 – 2021 tỉnh Bắc Giang, ngày 21/6/2018, Sở Tài chính có Công văn số 1041/STC - QLNS về một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021, trong đó lưu ý một số nội dung như: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018; tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu năm 2018; tình hình đảm bảo kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2018 để xây dựng dự toán NSNN năm 2019, kế hoạch tài chính –ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021 sát thực tế, khắc phục những tồn tại khi xây dựng dự toán   quá cao so với khả năng cân đối của ngân sách địa phương như trùng lắp về đối tượng thụ hưởng, thiếu nhiệm vụ chi, dấu nguồn thu làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng dự toán chung của toàn tỉnh, cụ thể: xây dựng dự toán thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) tăng bình quân tối thiểu 12-14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018 và dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018; xây dựng dự toán chi thường xuyên đảm bảo đúng chính sách, chế độ và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Giang; lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó báo cáo chi tiết nguồn cải cách tiền lương từ nguồn  dành ra gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với lập kế hoạch thu NSNN 03 năm 2019 – 2021 phải đảm bảo nguyên tắc mọi khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định phải được tổng hợp, phẩn ánh đầy đủ vào cân đối NSNN theo quy định của Luật NSNN; Kế hoạch chi NSNN 03 năm 2019 – 2021 được lập trên cơ sở cập nhật kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2018 – 2020, số ước thực hiện năm 2018, trần chi ngân sách giai đoạn 2019 – 2021 do cơ quan có thẩm quyền thông báo; trong đó thuyết minh cụ thể các nhu cầu chi tăng, giảm gắn với việc thay đổi cơ chế, chính sách theo các chủ trương, phê duyệt của cấp thẩm quyền; các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án (kể cả chương trình MTQG, chương trình mục tiêu) đã hết thời gian thực hiện hoặc mới được phê duyệt.

Nội dung chi tiết theo công văn số 1041/STC-QLNStệp biểu mẫu đính kèm.

                                                                  (Nguyễn Thị Thu Hằng)