Một số quy định về việc khoán kinh phí sử dụng nhà công vụ, xe ô tô, máy móc thiết bị

Ngày 26/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 26/12/2017. Theo đó:

         - Đối với việc khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ được áp dụng với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ mà Nhà nước không có nhà ở công vụ để bố trí.

         Mức khoán kinh phí được xác định trên cơ sở giá thuê nhà ở phổ biến tại thị trường địa phương nơi đối tượng nhận khoán đến công tác phù hợp với loại và diện tích nhà ở theo tiêu chuẩn, định mức áp dụng với đối tượng nhận khoán.

        - Với xe ô tô, đối tượng, phương pháp xác định mức khoán kinh phí thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

          Riêng kinh phí khoán trong trường hợp đi công tác được thanh toán cùng với việc thanh toán công tác phí.

          - Cán bộ, công chức và đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị trang bị cho cá nhân phục vụ nhiệm vụ được giao.

          Mức khoán:

          Mức khoán   (đồng/tháng)  =  (Mức giá máy móc TB theo tiêu chuẩn, định mức (đồng) X Tỷ lệ (%) hao mòn theo chế độ quy định)/12 tháng                                     

          Kinh phí khoán khi sử dụng 3 tài sản trên đều được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng tháng.

Nghị định 151/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2018.

Nghị định 151/2017/NĐ-CP tải về

                                                                                (Nguyễn Thị Bích Ngọc)