Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp tại Sở Tài chính Bắc Giang

Với phương châm xây dựng bộ máy quản lý nhà nước hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân, nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan QLNN nói chung và Sở Tài chính Bắc Giang nói riêng ngày càng nhiều, đòi hỏi cơ quan phải hành động để từng ngày nâng cao chất lượng công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Bộ phận tham mưu, tổng hợp trực tiếp giúp lãnh đạo điều hành toàn bộ công việc và các hoạt động của cơ quan; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo và quản lý. Thực tiễn đã cho thấy, nơi nào công tác tham mưu, tổng hợp được quan tâm đúng mức thì nơi đó sự chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao. Lãnh đạo có nắm chắc được tình hình hay không, có bao quát được các công việc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chương trình công tác hay không, đều phụ thuộc rất lớn vào việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2016, Sở Tài chính Bắc Giang đã xử lý 10.600 văn bản đến các loại, phát hành 3540 văn bản đi; 5 tháng đầu năm 2017, xử lý 4580 văn bản đến, phát hành 1380 văn bản đi. Với khối lượng công việc như vậy nếu bộ phận tham mưu, tổng hợp không làm tốt nhiệm vụ của mình sẽ gây ra khó khăn rất lớn trong quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở.

Năm 2017, chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp tại Sở Tài chính Bắc Giang đã được nâng cao cả về chất lượng và tiến độ báo cáo. Bộ phận tham mưu tổng hợp đã chủ động đề xuất với lãnh đạo Sở trong công tác chỉ đạo điều hành; phối hợp tốt với các phòng chuyên môn thuộc Sở trong công việc; hằng ngày đôn đốc, nhắc nhở tiến độ công việc đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng công việc giải quyết chậm so với thời hạn quy định. Tuy nhiên, công tác tham mưu, tổng hợp vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như sau: Công tác báo cáo, tổng hợp có lúc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo (báo cáo còn chung chung, phản ảnh chưa sát với thực tế, số liệu chưa thống nhất); công tác phục vụ còn thiếu kinh nghiệm; xử lý tình huống có lúc thiếu linh hoạt. Việc phối hợp giữa các phòng, đơn vị chưa thật sự tốt, các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi bộ phận tổng hợp chất lượng chưa cao, nội dung sơ sài, chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo chung của cơ quan…

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, bộ phận tham mưu, tổng hợp cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tích cực nghiên cứu tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không ngừng tự học tập, tự rèn thông qua bạn bè, đồng nghiệp và các kênh thông tin nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu tổng hợp phục vụ đắc lực giúp Lãnh đạo Sở trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phải tự xây dựng chương trình làm việc (năm, quý, tháng và hàng tuần) riêng của mình đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu tổng hợp nhằm giải quyết tốt các vấn đề có liên quan.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả và tiến độ giải quyết công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính. Mẫu hóa các báo cáo định kỳ, đảm bảo đơn giản, khoa học, đầy đủ thông tin để tham mưu, tổng hợp.

4. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và chính xác.

5. Xây dựng, củng cố bộ phận tham mưu, tổng hợp đảm bảo về tiêu chuẩn và số lượng theo hướng hiện đại hóa và chuyên môn hóa; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

(Nguyễn Thế Trung)