Nghị quyết hướng dẫn xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa DNNN

Ngày 22/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, để hoàn thành tiến độ cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017 và chờ Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 có hiệu lực, Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định này nhưng phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu gồm:        

- Doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa trước ngày 01/01/2018 (ngày Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực);

- Doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2017 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Nghị quyết số 121/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nghị quyết 121/NQ-CP tải về                                       

                                                                                             (Nguyễn Thị Huệ)