Nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài chính năm 2018

Ngày 26/2/2018 Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Trưởng phòng thuộc Sở. Trên tinh thần tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế năm 2017, tập trung vào những công việc khó, tham mưu thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Tỉnh, Giám đốc đã giao 18 nhiệm vụ cho các phòng, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ chung:

- Làm tốt công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo (kịp thời, chính xác) tình hình, kết quả hoạt động công tác về nội dung, lĩnh vực được phân công.

- Báo cáo, tham mưu kịp thời Lãnh đạo Sở về những quy định, văn bản chỉ đạo của cấp trên (điểm mới, điểm cần chú ý, những việc phải triển khai thực hiện…)

2. Nhiệm vụ riêng:

2.1. Phòng Quản lý ngân sách:

- Tham mưu chỉ đạo, phối hợp với các ngành tập trung cao cho công tác thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 7000 tỷ, trong đó: thu nội địa trừ tiền sử dụng đất vượt 10% so với dự toán được giao và hoàn thành chỉ tiêu thu khác NSNN năm 2018.

- Tham mưu thực hiện thu hồi nợ ngân sách trên địa bàn tỉnh.

2.2. Phòng Tài chính HCSN:

- Tham mưu ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN; xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý; phối hợp các đơn vị hoàn thành việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng công tác theo dõi, thẩm tra, xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán được phân công theo dõi.

2.3. Phòng Tài chính đầu tư:

- Tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp giảm nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2018 giảm 70% số nợ đọng XDCB tại cấp xã so với thời điểm 31/12/2017

- Tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND tỉnh (phân bổ kinh phí, thanh toán giải ngân đảm bảo tiến độ, không tồn đọng).

2.4. Phòng Tài chính Doanh nghiệp:

- Tham mưu thực hiện thu hồi ít nhất 80% số nợ ngân sách có khả năng thu của các doanh nghiệp.

- Tham mưu thực hiện hoàn thành (nội dung, số lượng, tiến độ) các công việc về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch, chương trình, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính thực hiện năm 2018.

2.5. Phòng Quản lý giá và công sản:

- Tham mưu triển khai, cụ thể hóa các quy định về quản lý và sử dụng tài sản công (Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành) trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu thực hiện tốt việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2017.

2.6. Phòng Tin học và Thống kê:

- Duy trì tốt trang thông tin điện tử của Sở.

- Tham mưu, thực hiện tốt công tác trang bị, quản lý, khai thác hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác của Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh.

2.7. Văn phòng:

- Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của các Phòng (đánh giá về số lượng, chất lượng, số tương đối, tuyệt đối).

- Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phấn đấu Sở đứng top đầu trong xếp loại thực hiện cải cách hành chính, công tác thi đua; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; công tác thống kê, báo cáo.

2.8. Thanh tra:

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán các cấp.

- Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018; công tác phối hợp, khắc phục sai phạm sau thanh tra.

Giám đốc Sở giao Chánh Văn phòng đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ trên, định kỳ hằng tháng, quý tổng hợp báo cáo tiến độ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc năm 2018 của Trưởng phòng thuộc Sở và làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng cuối năm./.

(Nguyễn Thế Trung)