Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2015

          Ngày 03/8/2015 Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1454/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015; cùng ngày 03/8/2015 Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2788/BTP-PBGDPL hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015.  

         Chủ đề thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 là “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân"

với các khẩu hiệu:

         “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”; “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân"; "Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật"; "Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật"; "Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân".

         Ngày 09/9/2015 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 2572/KH-UBND về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

         Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của ngày Pháp luật và vai trò của  pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức ngành tài chính,

ngày 21/9/2015 Sở Tài chính có Kế hoạch số 14/KH-STC về Tổ chức Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.   

          Kế hoạch cũng đã nêu rõ nội dung, hình thức, thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/11/2015, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 09/11/2015./.

                                                                                                          (Vũ Thị Mận)