08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày 09/11 hàng năm được chọn làm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc Ngày Pháp luật); lần đầu tiên kỷ niệm ngày này là năm 2013 (ngày 09/11/2013). Năm 2016, có 08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam: 
1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

3. “Tích cực hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”

4. “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”

5. “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

6. “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”

7. “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”

8.  “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”

 

(Quỳnh Chi st)