Một số kết quả công tác thanh tra kinh tế xã hội của Sở Tài chính Bắc Giang giai đoạn từ 2011 – 2015

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra giai đoạn 2011 – 2015 của Sở Tài chính cơ bản đã hoàn thành Kế hoạch đề ra, các cuộc thanh tra đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và kết thúc đúng kế hoạch; kiến nghị xử lý chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi, các kết luận, kiến nghị đều được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp nhất trí và không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến các kết luận thanh tra đã được ban hành. Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành tiếp tục hoạt động hiệu quả qua đó uốn nắn, chấn chỉnh nhiều tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, kiên quyết xử lý sai phạm nhằm củng cố kỷ luật tài chính trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Tài chính về chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý. Sở Tài chính đã thành lập các tổ công tác khảo sát, nắm bắt số liệu phục vụ việc xây dựng kế hoạch thanh tra và chủ động triển khai 50 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đảm bảo về thời gian và  trình tự. Đồng thời đã triển khai thực hiện có hiệu quả 03 cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh về thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục tại huyện Việt Yên giai đoạn 2011 – 2012; kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2011; công tác quản lý tài chính, ngân sách tại 5 hội có tính chất đặc thù.

Các cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như công tác quản lý tài chính, ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản... kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần phòng ngừa, hạn chế sai phạm, tiêu cực phát sinh. Qua các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 24.685 triệu đồng (trong đó thu hồi nộp ngân sách các cấp, số tiền: 9.474 triệu đồng; xử lý khác, số tiền: 15.211 triệu đồng).

Sở Tài chính xác định hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra có một vị trí và vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra và thông qua hoạt động này sẽ  giúp người quản lý đánh giá được hiệu quả của hoạt động thanh tra. Xuất phát từ nhận thức đó, trên cơ sở những quy định của Luật Thanh tra, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Sở Tài chính đã phân công cán bộ mở sổ theo dõi tập hợp thông tin có liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Sở Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả đôn đốc xử lý sau thanh tra như: gửi văn bản đôn đốc hoặc làm việc trực tiếp với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thực kết luận thanh tra. Đến nay các đơn vị đã thực hiện, số tiền: 22.228 triệu đồng (trong đó thu nộp ngân sách các cấp, số tiền: 9.400 triệu đồng; xử lý khác, số tiền: 12.828 triệu đồng).

Các kết luận thanh tra đều được Sở Tài chính công bố theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ bằng hình thức tổ chức hội nghị công bố dự thảo kết luận thanh tra với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi kết luận cho đối tượng thanh tra. Một số nội dung trong kết luận thanh tra sau khi được sự nhất trí của lãnh đạo Sở được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Thực tế công tác thanh tra trong thời gian qua vẫn còn tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm toán (trùng nội dung giữa Kiểm toán với Thanh tra Sở, trùng đối tượng, phạm vi với Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra tỉnh….;  Chưa có chế tài xử lý nghiêm trong việc không thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra, nhất là chưa có văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục, xử lý sau thanh tra. Do đó thủ trưởng một số đơn vị cố ý chây ỳ hoặc trốn tránh việc thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo sai lệch kết quả thực hiện; Việc chấp hành các quy định về công tác thanh tra của một số đối tượng thanh tra chưa nghiêm túc ngay từ khâu khảo sát lập kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra và thực hiện kết luận sau thanh tra; Theo quy định đối với công chức, thanh tra viên 3 năm chuyển đổi vị trí công tác do vậy ảnh  hưởng đến chất lượng công tác thanh.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, Sở Tài chính cũng xác định cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp thanh tra; Đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra; Xây dựng chương trình công tác chi tiết từng tháng, quý để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Bố trí lực lượng dự phòng cho các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất định hướng công tác, những nhiệm vụ cụ thể cho từng thời kỳ, từng thời gian cụ thể đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng với nhiệm vụ của ngành tài chính.

(Thu Trang)