Hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2017

Thời giansắp xếp tăng dầnNơi dẫn đếnNgười dùngThao tác
2018-04-26 16:48node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 15:49https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 13:45node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 09:23node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 06:31node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 02:46node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-24 04:50node/11879/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết