Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020

Thời giansắp xếp tăng dầnNơi dẫn đếnNgười dùngThao tác
2018-04-26 17:16node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 16:52node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 15:45https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 15:44https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 13:37node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 11:07node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 09:16node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 06:28node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-26 02:46node/11889/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-04-25 17:12https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết