Văn Phòng Sở

Chức năng nhiệm vụ

1. Chủ trì phối hợp các phòng thuộc Sở tham mưu lãnh đạo Sở trong công tác tổng hợp:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch cải cách hành chính, nhiệm vụ trọng tâm của Giám đốc Sở hằng năm;

b) Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả công tác, kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện ISO tháng, quý, năm gửi cơ quan thẩm quyền theo quy định;

 c) Tham mưu Giám đốc Sở các nội dung giao ban định kỳ của Sở hàng tháng, quý, năm.

2. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức cán bộ:

a) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện sau khi thống nhất với Sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan;

b) Phối hợp với Sở Nội vụ dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, không chồng chéo. Tham mưu sắp xếp, tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, bố trí đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với khả năng chuyên môn nghiệp vụ đúng chức danh tiêu chuẩn theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng CBCC và người lao động trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Sở;

đ) Triển khai phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp trên đến cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở;

e) Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong các công việc: Nhận xét, đánh giá CBCC; Quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng CBCC; Quản lý hồ sơ CBCC, báo cáo thống kê về CBCC theo quy định; Xây dựng và theo dõi việc thực hiện các chính sách chế độ đối với CBCC và người lao động;

f) Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc nhận xét, đánh giá và bổ nhiệm CBCC thuộc thẩm quyền của các ngành và các địa phương, theo quy định cần lấy ý kiến của Sở Tài chính;

g) Theo dõi triển khai công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo đối với cán bộ công chức và người lao động thuộc Sở; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

3. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác hành chính và tài vụ quản trị:

a) Tổ chức lập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và quy định của Luật NSNN;

b) Quản lý các loại hoá đơn, biên lai, ấn chỉ chuyên môn theo quy định của Nhà nước;

c) Chủ trì và tổ chức thực hiện việc theo dõi, quản lý, mua sắm, sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc, thiết bị tài sản do Văn phòng quản lý;

d) Kiểm tra thường xuyên công tác soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của Sở Tài chính;

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ cơ quan và các công việc khác phục vụ yêu cầu công tác của cơ quan như: lái xe, bảo vệ, tiếp khách, hội nghị, phôtô, đánh máy, mua sắm các phương tiện phục vụ công tác.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hằng năm trong phạm vi ngành trình Giám đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, đơn vị thuộc Sở; Tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo cơ quan, đơn vị theo quy định; Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.

5. Chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu lãnh đạo Sở về công tác cải cách hành chính, thực hiện ISO:

a) Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở;

b) Trực tiếp chỉ đạo quản lý "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả". Thực hiện cấp mã số sử dụng ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định;

c) Rà soát, lập danh mục thủ tục hành chính theo quy định. Chủ trì, đôn đốc các phòng thuộc Sở áp dụng các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn IS0 9001:2008.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Chánh Văn phòng

Ông Phan Xuân Văn

Điện thoại: 02043.554.567

Email: vanpx_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Bà Lê Na

Email: nal_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Bà: Nguyễn Thị Huệ

Email: huent_stc@bacgiang.gov.vn