Phòng Quản lý Ngân sách

Chức năng nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở để trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thuộc ngân sách địa phương (NSĐP);

c) Dự toán điều chỉnh NSĐP; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

d) Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, dự toán thu, chi NSĐP, phương án phân bổ ngân sách tỉnh báo cáo UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quyết định;

đ) Tổng hợp tình hình thu, chi NSNN, lập tổng quyết toán ngân sách hằng năm của địa phương trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách ở địa phương theo quy định của Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở:

a) Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán NSNN hằng năm theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

c) Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện;

d) Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

e) Quản lý nhà nước về tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ phát triển đất tỉnh theo quy định của pháp luật:

Tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh.

f) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của NSĐP; giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công;

g) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

h) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh;

i) Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính, ngân sách ở cấp huyện và cấp xã;  tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công chức (CBCC) tài chính ngân sách ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành theo phân công của Giám đốc Sở.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.Trưởng phòng

Ông Vũ Văn Thắng

Điện thoại: 02043.854.653

Email: thangvv_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: hangntt_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ông: Ngô Văn Chương

Email: chuongnv_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Bà Khổng Thị Thu

Email: thukt_stc@bacgiang.gov.vn