Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Chức năng nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo trình UBND tỉnh một số chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền. 

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực tài chính HCSN.

3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở:

a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính HCSN; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách và quy định của Nhà nước về tài chính HCSN trên địa bàn tỉnh;

b) Xem xét dự toán điều chỉnh ngân sách đối với các đơn vị HCSN trong trường hợp cần thiết, đề xuất các biện pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách, chế độ quản lý tài chính, báo cáo kế toán lĩnh vực HCSN theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới. Thẩm định hoặc xét duyệt và thông báo kết quả thẩm định hoặc xét duyệt quyết toán đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có sử dụng NSNN theo quy định;

đ) Tham gia với phòng Quản lý ngân sách về phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp NSĐP; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP;

e) Lập dự toán thu, chi ngân sách theo định mức phân bổ ngân sách của tỉnh đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực HCSN của tỉnh quản lý; thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc của cơ quan cùng cấp theo quy định của pháp luật;

f) Tổng hợp tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp quyết toán ngân sách hằng năm của các đơn vị HCSN khối tỉnh và các tổ chức khác có sử dụng NSNN gửi phòng Quản lý ngân sách tổng hợp quyết toán ngân sách hằng năm của địa phương trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt;

g) Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ (Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phát triển nhà ở và các quỹ khác) do cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh thành lập theo quy định của pháp luật:

Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ (do các cơ quan HCSN khối tỉnh quản lý) báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh.

h) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật;

i) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh;

k) Yêu cầu KBNN tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo, thống kê của các đơn vị HCSN thuộc ngân sách tỉnh theo quy định của Luật NSNN;

l) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

m) Phối hợp phòng liên quan tham mưu mua sắm tập trung tại tỉnh để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh theo quy định;

n) Chủ trì, phối hợp Văn phòng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng CBCC tài chính kế toán ở các đơn vị HCSN, các đơn vị, tổ chức thụ hưởng ngân sách tỉnh theo quy định của Nhà nước. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Văn Duyên

Điện thoại: 02043.855.742

Email: duyennv_stc@bacgiang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Bà Đỗ Thị Mai

Email: maidt_stc@bacgiang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Bà Lê Thị Mai

Email: mailt_stc@bacgiang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Ông Nguyễn Thế Toản

Email: toannt_stc@bacgiang.gov.vn