Phòng Tài chính Đầu tư

Chức năng nhiệm vụ

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Sở:

a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính đầu tư; hướng dẫn các đơn vị, cơ quan tài chính cấp dưới thống nhất triển khai thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính đầu tư trên địa bàn;

b) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hằng năm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định;

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn NSĐP;

đ) Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý;

e) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;

f)  Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án tại các Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý;

g) Thực hiện thẩm định nguồn vốn đầu tư theo quy định; Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc NSĐP của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; Tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước ở tỉnh, huyện. Yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện đơn vị chi vượt dự toán, sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo, thống kê;

h) Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở phê duyệt theo thẩm quyền;

i) Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn NSĐP uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (Quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định;

k) Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;

l) Chủ trì, phối hợp Văn phòng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng CBCC tài chính đầu tư ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Trưởng phòng

Ông Bùi Văn Huy

Điện thoại: 02043.852.729

Email: huybv_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ông Nguyễn Văn Phong

Email: phongnv_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ông Ong Xuân Hoàng

Email: hoangox_stc@bacgiang.gov.vn

 Phó Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thùy Linh

Email: linhnt_stc@bacgiang.gov.vn