Thanh tra

Chc năng nhim v

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở;

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

6. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Sở; Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

8. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở về tình hình thi hành và thực hiện pháp luật:

a) Đôn đốc, kiểm tra theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

b) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường của Nhà nước; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

10. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Tài chính.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Chánh Thanh tra

Ông: Nguyễn Thành Chi

Điện thoại: 02043.858.714

Email: chint_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Email: hantthanh_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Ông: Nguyễn Bá Trọng

Email: trongnb_stc@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Ông: Nguyễn Ngọc Phương

Email: phuongnn_stc@bacgiang.gov.vn