01.2011

Tên đề tài: 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cấp quản lý: 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Tài chính
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Thời gian: 
Thứ bảy, Tháng 1 1, 2011 - 00 to Thứ sáu, Tháng 12 30, 2011 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Văn Phòng Sở Tài chính
Kết quả: 
Đã hoàn thành
Chủ nhiệm đề tài: 
Vũ Quốc Hoàn
Cộng sự: 
Nguyễn Thế Toản