02.2011

Tên đề tài: 
Tham mưu sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cấp quản lý: 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Tài chính
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 2 1, 2011 - 00 to Thứ sáu, Tháng 11 25, 2011 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp
Kết quả: 
Đã hoàn thành
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Thị Huệ
Cộng sự: 
Nguyễn Đình Hiếu