03.2011

Tên đề tài: 
Nâng cao chất lượng công tác quyết toán dự án hoành thành từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cấp quản lý: 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Tài chính
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 3 1, 2011 - 00 to Thứ ba, Tháng 12 20, 2011 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Phòng Đầu tư
Kết quả: 
Đã hoàn thành
Chủ nhiệm đề tài: 
Ong Xuân Hoàng
Cộng sự: 
Nguyễn Thành Trung