T01.2011

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về QLNN đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

- Đánh giá thực trạng QLNN đối với hoạt động của các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, chuyển đổi mới.

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với các doanh nghiệp do địa phương quản lý sau khi sắp xếp, chuyển đổi mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang trong điều kiện hội nhập.

Tên đề tài: 
Giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN đối với DNNN do địa phương quản lý sau khi sắp xếp, đổi mới theo tinh thần nghị quyết tw 3 (khoá IX)
Cấp quản lý: 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Thời gian: 
Thứ tư, Tháng 6 1, 2011 - 00 to Thứ ba, Tháng 11 20, 2012 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Sở Tài chính
Kết quả: 
Đã hoàn thành
Chủ nhiệm đề tài: 
Dương Văn Ngọc
Cộng sự: 
Vũ Thị Mận, Nguyễn Văn Duyên, Phan Xuân Văn, Lê Bá Xuyên, Lê Thị Phượng