01.2012

Tên đề tài: 
Thực trạng và giải pháp xây dựng cơ chế quản lý thu tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cấp quản lý: 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Tài chính
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Thời gian: 
Thứ năm, Tháng 3 1, 2012 - 00 to Thứ ba, Tháng 12 25, 2012 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Chi Đoàn Thanh niên Sở Tài chính
Kết quả: 
Đã hoàn thành
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Thành Trung
Cộng sự: 
Ong Xuân Hoàng