01.2013

Tên đề tài: 
Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cấp quản lý: 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Tài chính
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Thời gian: 
Thứ tư, Tháng 3 6, 2013 - 00 to Thứ hai, Tháng 12 30, 2013 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Chi Đoàn Thanh niên Sở Tài chính
Kết quả: 
Đang thực hiện
Chủ nhiệm đề tài: 
Khổng Thị Thu
Cộng sự: 
Vũ Huy Hoàng Dương