Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 cần được gắn với việc tích cực phát huy giá trị hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, đưa các quy định của Hiến pháp đi vào đời sống.

Ngày 25/8/2014 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3642/BTP-PBGDPL hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.  

Chủ đề thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với các khẩu hiệu:

“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”; “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;  “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và góp phần xây dựng xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”; “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”.

Ngày 24/9/2014 UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 126/QĐ-UBND về Kế hoạch  tổ chức Ngày Pháp Luật năm 2014.

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức ngành tài chính, ngày 30/9/2014 Sở Tài chính có Kế hoạch số 10/KH-STC về Tổ chức Ngày Pháp Luật năm 2014.     

Kế hoạch cũng đã nêu rõ hình thức, phương pháp, thời gian tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật trong thời gian từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/11/2014, tập trung cao điểm trong tuần lế từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014./.

Vũ Thị Mận