Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên được ban hành ngày 30/11/2017.

Theo đó, việc xét thăng hạng đối với giáo viên mầm mon, phổ thông công lập sẽ thực hiện như sau:

- Đăng thông báo xét thăng hạng ít nhất 01 lần trên các phương tiện thông tin nơi đặt trụ sở làm việc chính của cơ quan, đơn vị ; đăng trên trang thông tin điện tử tại của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ xét thăng hạng.

- Hội đồng xét thăng hạng sẽ thông báo danh sách và quy định về hồ sơ cho những giáo viên đủ điều kiện dự xét thăng hạng trước ngày tổ chức ít nhất 15 ngày làm việc.

Hội đồng tiến hành xét hồ sơ, tổ chức sát hạch, sau đó tổng hợp kết quả và công bố kết quả xét thăng hạng.

Trong 15 ngày kể từ ngày Hội đồng công bố công khai và gửi kết quả xét thăng hạng đến giáo viên, giáo viên có quyền gửi đơn phúc khảo để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT tải về

                                                                                         (Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguồn Thư viện pháp luât)