Quy định mới về chế độ thai sản năm 2018

Căn cứ  Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018”.

Theo Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: “Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: “ Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Từ ngày 01/7/2018, sẽ tăng mức hưởng đối với một số chế độ thai sản dành cho lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể như sau: 

Nội dung

Mức hưởng hiện hành

Mức hưởng kể từ ngày 01/7/2018

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

390.000 đồng/ngày

417.000 đồng/ngày

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

2.600.000 đồng

2.780.000 đồng/ngày

(Quỳnh Chi)