Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua.

Theo đó quy định nội dung, mức chi như sau:

1. Chi công tác phí; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ; chi sơ kết, tổng kết cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang.

2. Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Thực hiện theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

3. Chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Thực hiện theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức: Mức chi 500.000đồng/hồ sơ đối với cấp tỉnh; 400.000 đồng/hồ sơ đối với cấp huyện; 300.000 đồng/hồ sơ đối với cấp xã.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về thẩm quyền và cách thức xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức.

5. Các nội dung khác không quy định tại Khoản 1 đến Khoản 4 điều này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND tải về

(Quỳnh Chi)