Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020

Nghị quyết số 29/2017/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày 08/12/2017 Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020.

Trong đó quy định:

 - Nguyên tắc phân chia các khoản thu tiền chậm nộp.

- Nội dung phân chia nguồn thu tiền chậm nộp giữa các cấp ngân sách:

+ Các khoản thu tiền chậm nộp ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

+ Các khoản thu tiền chậm nộp ngân sách cấp huyện hưởng 100%

+ Các khoản thu tiền chậm nộp ngân sách cấp xã hưởng 100%

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và áp dụng trong thời kỳ ổn định ngân sách.

Nghị quyết số 29/2017/NQ- HĐND tải về

(Quỳnh Chi)