Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, đối tượng miễn phí, lệ phí được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng lý doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Bên cạnh đó, đáng chú ý là mức thu phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giảm 100.000 đồng/lần so với mức cũ 200.000 đồng/lần. Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp giảm 50.000 đồng/hồ sơ so với mức cũ 100.000 đồng/lần. Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên giảm 500.000 bản/tháng so với mức cũ 5.000.000 bản/tháng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.

Thông tư số 130/2017/TT-BTC tải về.

                                                                                         (Nguyễn Thị Bích Ngọc)