Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 05.7.2017, đồng chí Nguyễn Tiến Cơi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố

Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến đời sống, thu nhập của nhân dân như giá thịt lợn sụt giảm mạnh, vải thiều lục ngạn mất mùa…Trong bối cảnh đó, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp điều hành tài chính - NSNN, đã đạt những kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh:

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2.923,9 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 1.111,1 tỷ đồng; thuế XNK 493,9 tỷ đồng), đạt 63,3% dự toán tỉnh giao và tăng 31,9% so cùng kỳ. Thu nội địa 2.430,1 tỷ đồng đạt 62,9% dự toán và tăng 28,3% so cùng kỳ. Trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và thu xuất khẩu, nhập khẩu thì thu ngân sách nhà nước là 1.307,78 tỷ đồng, đạt 47,7% dự toán tỉnh giao và tăng 17,9% so cùng kỳ. Một số lĩnh vực thu đạt khá như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 54,8% dự toán; Thu phí, lệ phí đạt 93,2%; Thu tiền thuê đất đạt 106,1%...

Chi NSNN ước thực hiện 6 tháng đầu năm 5.267,4 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện đạt 1.300,5 tỷ đồng bằng 46,7% tổng nguồn vốn và bằng 60,5% dự toán giao đầu năm; Chi thường xuyên ước thực hiện 3.946,9 tỷ đồng, bằng 49,1% dự toán giao, tăng 17,5% so cùng kỳ; Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm 20 tỷ đồng bằng 22,2% dự toán năm.

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung  một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017; Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP. Tập trung cao hoàn thành 2 nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho ngành: công tác thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu khác ngân sách theo dự toán được giao; triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn; phấn đấu đến hết năm 2017 giảm 50% số nợ đọng XDCB ở cấp xã so với thời điểm 31/12/2016.

Hằng tháng, các huyện, thành phố báo cáo về Sở Tài chính tình hình nợ đọng XDCB của đơn vị. Trong xây dựng dự toán năm 2018 cần lưu ý nguồn kinh phí bố trí cho XDCB (trong xây dựng nông thôn mới...) đảm bảo nguyên tắc rõ nguồn, sát với nguồn lực và khả năng thực tế của địa phương, không chạy đua theo thành tích.

2. Tập trung cao cho nhiệm vụ thu ngân sách; phối hợp cơ quan Thuế  và các cơ quan khác tăng cường quản lý thu NSNN; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, trốn thuế. Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

3. Tham mưu chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chi NSNN đúng quy định hiện hành. Trong đó lưu ý các nội dung: công khai ngân sách, chuyển nguồn kinh phí, bổ sung kinh phí ngoài dự toán... theo đúng thời gian, trình tự tại Luật NSNN 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Thực hiện mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng từ 1/7/2017 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, triển khai các chế độ, chính sách mới trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

5. Chủ động tham mưu, huy động các nguồn lực thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh như: ôi nhiễm môi trường nông thôn; thiếu lớp học, thiếu giáo viên ở bậc học mầm non; hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn.

6. Thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

7. Triển khai, thực hiện đúng, đủ các chủ trương chính sách về quản lý nhà nước giá và công sản theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra giá cả, góp phần bình ổn giá cả thị trường; hoàn thành việc chuyển các loại phí và lệ phí sang thành cơ chế giá theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13; rà soát các văn bản QLNN về giá trên địa bàn tỉnh về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất báo cáo tỉnh ban hành, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quản lý chặt chẽ tài sản công, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

8. Tăng cường công tác thanh tra tài chính việc sử dụng kinh phí NSNN ở các cấp, các ngành, đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm Kết luận của thanh tra, kiểm toán.

9. Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ xây dựng Dự toán NSNN năm 2018.

(Nguyễn Thế Trung)