Sở Tài chính hướng dẫn báo cáo đánh giá tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 11 tháng 04 năm 2018, Sở Tài chính có Công văn số 582/BC-STC về việc báo cáo đánh giá tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Công văn số 582/BC-STC  hướng dẫn một số nội dung rất cụ thể để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện báo cáo đánh giá phương án tự chủ tài chính đảm bảo mục tiêu, nội dung và các yêu cầu như sau:

1. Về tiêu chí rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công: phân loại theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

- Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 100%.

- Tự bảo đảm chi thường xuyên: 100%.

- Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Trên 10% đến dưới 100%.

- Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Từ 10% trở xuống.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính theo hướng tiên tiến. Hàng năm, phấn đấu tăng thu sự nghiệp, thu dịch vụ tối thiểu 15% để nâng mức tự chủ chi thường xuyên theo lộ trình.

2. Về tiêu chí giảm kinh phí ngân sách nhà nước

- Định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-NQ-HĐND.

- Thu sự nghiệp, thu dịch vụ để lại chi tại đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình giá dịch vụ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

- Giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước theo lộ trình giao tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước; thu sự nghiệp, thu dịch vụ để lại đơn vị chi…

Việc xây dựng phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được Sở Tài chính thẩn định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Công văn số 582/BC-STC  tải về

              (Nguyễn Thị Ngọc Hân)