Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Bắc Giang

Ngày 23/3/2016, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-STC v/v Ban hành Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ và có hiệu lực từ ngày 01/4/2016. Hiện nay, do thay đổi chế độ chính sách nên một số điểm quy định trong quy chế không còn phù hợp cần được sửa đổi, bổ sung.

Để có cơ sở xem xét, ban hành Quy chế mới phù hợp với tình hình thực tế. Giám đốc Sở đề nghị trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động đơn vị mình nội dung bản dự thảo “Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ của Sở” (gửi tại Hộp thư điện tử của phòng, trưởng phòng) để CBCC tham gia đóng góp ý kiến./.

(Dự thảo Quy chế - Tải về)

(Phan Xuân Văn)