Tài chính doanh nghiệp

Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất ghi danh nhiều tên tuổi lớn

Bảng xếp hạng Profit500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam vừa được công bố ngày 22/10. Lợi nhuận trước thuế bình quân năm 2017 của Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất tăng trên 65% so với năm 2016. Nguồn:...

Hướng dẫn tái cơ cấu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa, theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính...

Hướng dẫn xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu

Xử lý tài chính doanh nghiệp tái cơ cấu là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP...

Một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Ngày 4/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp...

Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 17/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ- CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 210/2013/ NĐ- CP ngày...

Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 08/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ- CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, quy định về điều kiện và phạm vi bảo lãnh tín dụng như sau: Các đối tượng được...

Miễn phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nhiều loại phí, lệ phí như: Doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 11 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ- CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định đã hướng dẫn việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như sau: - Quỹ đầu tư khởi...

Sửa đổi, bổ sung một số điều về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại...

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin...

Trang

Đăng kí nhận Tài chính doanh nghiệp