Tài sản công

Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngày 14 tháng 3 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2850/BTC- QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án không thực hiện mua...

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 144/2017/TT- BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Một số nội dung chính...

Quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng

Ngày 31/12/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2017/NĐ- CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo Nghị định này, đối tượng áp dụng gồm: Văn phòng Trung ương...

Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công

Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 26/12/2017. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về...

Kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017

Ngày 22/11/2017 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15803/BTC-QLCS về việc kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017: 1. Đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở...

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 31/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14735/BTC-QLCS về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gửi các bộ, ngành, địa phương. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Để triển khai...

Thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Chủ trương mới Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (MSTT) được thực hiện thí điểm từ năm 2007 theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2016 triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo...

Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Việc quản lý tài sản công (TSC) hiện còn nhiều tồn tại như cơ chế quản lý và việc phân cấp quản lý còn phân tán nên đã dẫn đến sự thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả thu về không cao... Tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xử lý kịp thời,...

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Trong thời gian 1,5 ngày tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật. Dự hội nghị có các đại biểu đại diện các Uỷ ban của Quốc hội...

Tài sản công phải được công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác

Đó là nội dung được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Tài sản công phải được công khai đầy đủ, kịp thời,...

Đăng kí nhận Tài sản công