Tập huấn nâng cấp phần mềm chương trình QLNS8.0 đáp ứng yêu cầu thay đổi MLNS

Thực hiện Công văn số 24/THTK-CNTT ngày 10/01/2018 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) về việc triển khai trực tiếp QLNS8.0 đáp ứng yêu cầu thay đổi mục lục ngân sách, ngày 15/01/2018 Sở Tài chính phối hợp Cục Tin học và Thống kê tài chính và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (Công ty FPT) tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ tổng hợp quyết toán Phòng Quản lý Ngân sách; phòng HCSN;  Phòng Đầu tư - Sở Tài chính và cán bộ tổng hợp thu, chi, quản lý cấp xã 10 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Việc tập huấn nhằm hỗ trợ công tác quyết toán ngân sách nhà nước trên phần mềm Quản lý ngân sách 8.0 trao đổi số liệu với hệ thống TABMIS đáp ứng thay đổi mục lục ngân sách nhà nước theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 và các mẫu biểu báo cáo theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.

Trong thời gian tập huấn các giảng viên của Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính và Công ty FPT đã truyền đạt tới các học viên những nội dung sau:

 - Chỉnh sửa hệ thống công thức báo cáo, công thức chỉ tiêu, phương pháp tổng hợp báo cáo phù hợp với MLNS mới và phù hợp với dữ liệu báo cáo nhận về từ hệ thống CSDL trung gian TABMIS.

- Chỉnh sửa các mẫu biểu báo cáo mới đáp ứng yêu cầu quản lý như: Sổ theo dõi thu ngân sách, Báo cáo thu NSNN theo chỉ tiêu, Báo cáo chi NSNN theo chỉ tiêu, Báo cáo tổng hợp quyết toán thu chỉ tiêu, Báo cáo tổng hợp quyết toán chi chỉ tiêu, Báo cáo quyết toán chi chương trình mục tiêu theo MNLS, Báo cáo tổng hợp quyết toán cân đối thu chi,...

- Chỉnh sửa chức năng Phê duyệt quyết toán cho phép Sở Tài chính có thể tra cứu báo cáo quyết toán đã phê duyệt của các Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Nhận file xls GL S206 kết xuất từ hệ thống Tabmis vào QLNS8.0 để phục vụ theo dõi lệnh chi của cơ quan tài chính.

- Trao đổi thông tin:

+ Nhận dữ liệu thu, chi và dữ liệu phân bổ dự toán từ hệ thống CSDL trung gian TABMIS phục vụ theo dõi tình hình phân bổ dự toán theo đơn vị sử dụng ngân sách và dự án xây dựng cơ bản, điều hành và quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính.

+ Nhận dữ liệu quyết toán chi cấp xã từ Chương trình Kế toán ngân sách xã (Chương trình KTXA vào QLNS8.0 (dữ liệu file xml) để lên báo cáo tổng hợp quyết toán chi MLNS địa bàn.

+ Nhận dữ liệu thu từ hệ thống Trao đổi thông tin thu, nộp NSNN để phục vụ tra cứu số liệu trên Sổ theo dõi thu ngân sách.

Sau đợt tập huấn, các cán bộ làm công tác tổng hợp quyết toán của Sở Tài chính Bắc Giang và cán bộ tổng hợp thu, chi, quản lý cấp xã của Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố đã nắm được những nội dung cơ bản, sử dụng hiệu quả phần mềm QLNS 8.0 phục vụ công tác tổng hợp báo cáo, điều hành, quyết toán ngân sách địa phương đáp ứng thay đổi mục lục ngân sách nhà nước theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 và các mẫu biểu báo cáo theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.

Ảnh buổi tập huấn:

 (Quỳnh Chi)