Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo phong cách dân chủ, quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phong cách làm việc mẫu mực của một lãnh tụ, của một nhà khoa học chân chính. Từ quan điểm mọi quyền lực, lợi ích đều thuộc về nhân dân, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang sắc thái riêng...

Làm theo gương Bác Hồ: Mùa xuân nhớ về "Tết trồng cây" của Bác Hồ

Quan tâm đến môi trường thiên nhiên và hiểu được ý nghĩa sâu sắc, giá trị thiết thực của môi trường sống, ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây”, kêu gọi Nhân dân ta tích cực trồng cây, trông và bảo vệ rừng để giữ...

Phủ bụi” vào lịch sử là mắc trọng tội với thế hệ cha ông

Khi nói về lịch sử, đại văn hào người Pháp Victor Hugo từng khẳng định: Lịch sử là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ. 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, xe tăng quân giải phóng đã tiến qua cổng sắt...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ tịch số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Ngày 27/12/2017, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính minh; Mục đích nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm...

Chuyên đề: Học tập và làm theo Bác: “Sửa đổi lối làm việc” - Nền tảng, kim chỉ nam của cán bộ, đảng viên

Tháng 10 năm 1947, trong lúc tình hình đất nước và công tác xây dựng Đảng đặt ra yêu cầu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z. đã hoàn thành tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn...

Có dân là có tất cả

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người khẳng định, “có dân là có tất cả”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ...

Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười  Nga. . I. KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH, DIỄN BIẾN VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1. Hoàn cảnh, diễn biến...

Không được xuyên tạc lịch sử

Mỗi khi đến dịp kỷ niệm thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự kiện vĩ đại, đánh dấu một giai đoạn vô cùng vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các thế lực thù địch lại dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc và chúng lại tiếp tục đưa ra cái gọi...

Đổi mới cán bộ là mắt xích quan trọng nhất!

Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Quán triệt lời dạy của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm công tác cán bộ, xác định rõ đây là...

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tải về  

Trang

Đăng kí nhận Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM