Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Quy định mức thù lao của quản tài viên

Ngày 16/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Trong đó, Quản tài viên được Luật Phá sản năm 2014 quy định là cá nhân...

Doanh nghiệp dự thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập tài chính với chủ đầu tư

Nhà thầu tham dự thầu dịch tư vấn phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu; không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý (đối với đơn vị sự nghiệp); không có cổ phần, vốn góp trên 30% của nhau là một trong...

Công ty nông, lâm nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp sẽ bị giải thể

Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.Cụ thể, công ty nông nghiệp sẽ bị giải thể nếu kinh doanh thua lỗ...

Bệnh viện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp được tự quyết giá khám, chữa bệnh

Ngày 15/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, cho phép cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp (DN) được tự quyết định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh...

Nguyên tắc bảo lãnh vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhà nước

Cùng với việc Nhà nước cho phép Doanh nghiệp (DN) sẽ được tự quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của mình và phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký...

Từ 7/2015, doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng con dấu

Doanh nghiệp tiếp tục được Nhà nước giao quyền tự chủ nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm tiếp tục phát huy năng lực, tính cạnh tranh cao khi nền kinh tế trong nước đang có su hướng hội nhập sâu với các nền kinh tế phát triển trên thế giới cụ thể: ngày...

Chế độ giám sát kiểm tra đối với DNNN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước. Theo Nghị định này, trách nhiệm giám sát thường xuyên...

Sẽ có website hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014. Theo điều chỉnh của Quyết định...

Giới thiệu chung về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được hợp tác nghiên cứu và trợ giúp của Cơ quan hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ US-Aid, đã xác định các chỉ số (indicators) để đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam trong việc...

Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2015

Theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/11/2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn...

Trang

Đăng kí nhận