Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Vai trò và sự cần thiết của Cơ quan nhà nước trong quá trình tiếp tục sắp xếp đổi mới DNNN

Với tư cách là chủ thể quản lý chung, điều tiết vĩ mô các hoạt động kinh tế – xã hội, Nhà nước cần tạo điều kiện và thúc đẩy việc tiếp tục sắp xếp đổi mới hoạt động của DNNN trên các phương diện sau:Định hướng kinh doanhTrong nền kinh tế thị trường...

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình tái cấu trúc, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN.

        Giám sát hoạt động của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hoạt động của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành...

SẼ RÚT NGẮN THỜI GIAN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÒN 6 NGÀY

Đây là một trong những giải pháp mà Chính phủ đề ra cho các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan tại Nghị quyết số 19/NQ - CP về những nhiệm vụ, iải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.Cụ thể, nhằm...

Trích Chuyên đề Nguyên cứu, định hướng phát triển của Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý sau khi sắp xếp đổi mới do Sở Tài chính Bắc Giang chủ trì từ tháng 01/2011-12/2012

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá XII nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp 5 năm 2010 – 2015 là:           Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tích cực...

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ SAU KHI SẮP XẾP ĐỔI MỚI

I. NHỮNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN.1. Cơ hội phát triển tại các khu kinh tế tập trung              Đẩy nhanh tốc độ về phát triển kinh tế - xã hội nhằm sớm đưa Bắc Giang vượt qua tình trạng...

Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 26/12/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở...

Vai trò của nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp

1. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệpSự can thiệp của Nhà nước vào thị trường, hay quản lý nhà nước về kinh tế mà trước hết và chủ yếu là các doanh nghiệp - hệ thống tế bào sinh sản của nền kinh tế, đã và đang xuất hiện tại tất...

Đặc điểm của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có những đặc điểm sau:- Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, lấy cơ chế thị trường làm nền tảng để định hướng cho việc áp dụng...

Quy chế thí điểm chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vi sự nghiệp có thu thành công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

          Ngày 05/12/2013, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 74/2013/QĐ-TTg về việc chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng KCN theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành công ty TNHH 1 thành viên. Theo đó,...

Nguyên tắc xử lý nợ của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Theo Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế quản lý nợ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân...

Trang

Đăng kí nhận