Thanh Tra

Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2019

Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2019 tải về  

Định hương xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019

Ngày 02/11/2018 Thanh tra tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 444/TTr-VP gửi các cơ quan, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 Nhằm tăng cường, đổi mới công tác thanh tra theo chuyên đề tập...

Kế hoạch triển khai Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Ngày 31/10/2018 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch số 216/KH-UBND triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố...

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước nâng cao...

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khỏi trùng lặp, thống nhất trong việc xử lý; Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; giúp cho việc theo dõi, tham mưu, báo cáo...

Ngày 19/4/2018 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 12/KH-STC về việc Thực hiện kết luận của Thường trực tỉnh ủy Bắc Giang tại Thông báo số 282-TB/TU ngày 15/12/2017

Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh tại  Thông báo số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy. Sở Tài chính...

Thực hiện việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v: tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 276/UBND-TCD ngày 24/01/2018 của...

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2018

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2018 tải về

Bắc Giang tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 20/10/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3633/UBND-TCD  về việc tăng cường trách nhiệm công tác tiếp công dân, giaie quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, trong đó yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các...

Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp Công dân, Sở Tài chính xây dựng báo cáo số 242/BC-STC ngày 15/9/2017 tổng kết thực hiện Luật Tiếp công dân. Sở Tài chính luôn xác...

Trang

Đăng kí nhận Thanh Tra