Thông tin hoạt động

Hội nghị trực tuyến Tin học và Thống kê lần 5 tại điểm cầu Bắc Giang

Ngày 24/5/2017, Hội nghị trực tuyến Tin học và Thống kê lần 5 đã diễn ra trên 63 điểm cầu của cả nước. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác triển khai ứng dụng CNTT và Thống kê ngành Tài chính giai đoạn 2011 – 2016 và kế hoạch triển khai ứng dụng...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính-NSNN năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017. Ngày 11/5/2017 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 1523/UBND-KT chỉ đạo điều...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm của Sở Tài chính Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cho các PCT UBND tỉnh, người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu một số cơ quan Trung ương trên địa...

Hội nghị tập huấn cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công mức độ 4

Ngày 25/3/2017, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Sơn Động

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Sáng ngày 29/3/2017, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng với Giám đốc Sở Tài chính và...

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định giá nhà nước

Luật Giá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; Nhằm cụ thể hóa Luật Giá, ngày 06/8/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Theo quy định tại khoản 2,...

Tập huấn phần mềm QLNS 8.0 đáp ứng Luật NSNN số 83/2015/QH13

Thực hiện Công văn số 114/THTK-CGHT ngày 01/3/2017 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính về việc Kế hoạch hỗ trợ công tác quyết toán ngân sách năm 2016 tại cơ quan Tài chính địa phương, từ ngày 23-25/3/2017 Sở Tài chính phối hợp với...

Sở Tài chính Bắc Giang triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017

Sở Tài chính Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 17/02/2017 Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017. Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và các...

Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Tài chính địa bàn thành phố Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 18284/BTC-TCCB ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính về việc tổ chức gặp mặt cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Ngày 13/01/2017, tại trụ sở Công ty Bảo việt Nhân thọ Bắc Giang, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với...

Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 15/12/2016 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Nhằm quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động