Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT); Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ BHYT từ ngân sách địa phương cho 157.732 người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình, đạt 96% tổng số đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2017 là 50% (30% từ ngân sách trung ương; 20% từ ngân sách địa phương), tổng kinh phí thực hiện là 49.085 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách trung ương 29.451 triệu đồng; Quỹ BHYT kết dư năm 2016 là 4.030 triệu đồng; ngân sách địa phương 15.604 triệu đồng).

Năm 2018, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông báo số 264- TB/TU ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chủ trương hỗ trợ (20%) kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình từ nguồn ngân sách địa phương; phấn đấu  tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân  đạt  97%; đồng thời để duy trì, phát triển bền vững các nhóm đối tượng đã và đang tham gia BHYT, đặc biệt phấn đấu 100% người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 tham gia BHYT, việc hỗ trợ thêm 20% kinh phí mua thẻ BHYT là cần thiết, đảm bảo chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ từ  ngân sách địa phương 20% kinh phí mua thẻ BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2018. Dự kiến số người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình  tham gia BHYT năm 2018 là 164.371 người, dự toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương 20% là 23.077 triệu đồng; từ ngân sách trung ương hỗ trợ 30% là 34.615 triệu đồng./.  

         

          (Đỗ Thị Mai)