Thực hiện việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v: tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 276/UBND-TCD ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Ngày 30/3/2018 Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 11/KH-STC V/v thực hiện việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghiệp vụ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

- Tuyên truyền, phổ biến để mỗi cán bộ, công chức hiểu rõ, nắm chắc các kiến thức cơ bản về quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC và nghĩa vụ của người KNTC theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

2.1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật KNTC, các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v: tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 35/TB-VPCP ngày 03/11/2016 về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Công văn số 4035/VPCP-V.I ngày 20/4/2017 về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Công văn số 276/UBND-TCD ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC … đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan Sở Tài chính; nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

- Thường xuyên bám sát vào sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; không để xảy ra khiếu nại đông người phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh, trật tự.

2.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

- Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân, không giao cấp phó chỉ đạo thực hiện.

- Các đơn thư KNTC phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định của pháp luật; coi kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị.

- Hàng tháng bố trí công chức, thanh tra viên có đầy đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết pháp luật cùng Lãnh đạo Sở trực tiếp công dân đảm bảo theo quy định.

- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng thẩm quyền, đúng thời gian và quy định của pháp luật bao gồm việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân.

2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KNTC; công tác tập huấn pháp luật được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức như: trao đổi nghiệp vụ, gắn với sinh hoạt chuyên môn…

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được quan tâm thường xuyên nhằm phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

- Tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Văn phòng Sở

- Tiếp nhận toàn bộ đơn thư và chuyển về Thanh tra để theo dõi, phân loại, xử lý theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan.

- Làm đầu mối tham mưu giúp Giám đốc tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

- Tham mưu giúp Giám đốc trong việc kiện toàn, củng cố, sắp xếp, tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, bố trí đội ngũ công chức phù hợp với khả năng chuyên môn nghiệp vụ đúng chức danh tiêu chuẩn theo quy định.

3.2. Thanh tra Sở

- Làm đầu mối giúp Giám đốc trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân gửi đến; tham mưu Giám đốc giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc giải quyết KNTC.

- Bố trí công chức, thanh tra viên cùng Lãnh đạo Sở trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất đảm bảo theo quy định. Tổng hợp báo cáo Giám đốc và Thanh tra Tỉnh kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC.

3.3. Trưởng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm

- Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung kế hoạch này đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị quản lý.

- Trực tiếp tiếp công dân, giải quyết KNTC khi được Giám đốc giao nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định của pháp luật.

- Kết thúc việc giải quyết đơn thư KNTC kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết đảm bảo đúng thời gian, quy trình và hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Thanh tra tiếp nhận theo dõi, quản lý và đưa vào lưu trữ theo quy định.

Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của Sở Tài chính. Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện./.

(Bá Trọng)