Tin tức sự kiện

Đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính phải đăng ký sử dụng TSNN vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong CSDL quốc gia về TSNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập.Theo quy định tại Thông tư này, cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài...

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

          Ngày 17/02/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 253/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2016.          Theo đó,...

9 chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 02/2016

Từ tháng 2/2016, 9 chính sách liên quan đến lao động, tiền lương sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó đáng lưu ý là mức điều chỉnh lương đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), quy định giờ làm tiêu chuẩn cho người lao động...Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016

 Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016.Quy định...

Chi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 14/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.Một số...

Những điểm mới của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ

          Sau gần 10 năm thực hiện, Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công...

Một số quy định mới của Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản...

Một số quy định mới của Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản...

Một số quy định mới của Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản...

Một số quy định mới của Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức sự kiện