Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

6 tháng đầu năm 2018, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  đạt 5.103,2 tỷ đồng, đạt 80,1% dự toán tỉnh giao, tăng 74,2% so cùng kỳ. Trong đó thu nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) tăng khá cao so cùng kỳ (tăng 30,1%), có 9/13 khoản thu đạt trên 50% dự toán, có 12/13 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ; có 09/10 huyện, thành phố thu NSNN đạt trên 50% dự toán: Lạng Giang đạt 201,9%; Yên Dũng đạt 192,6%; Hiệp Hòa đạt 136,3%; Tân Yên đạt 134,4%; Lục Nam đạt 129,5%; Thành phố Bắc Giang đạt 101,7%; Việt Yên đạt 100,3%; Sơn Động đạt 90,1%; Yên Thế đạt 82,1. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất, có 08/10 huyện thu đạt trên 50% dự toán: Sơn Động đạt 100%;  Yên Dũng đạt 70,3%; Lạng Giang đạt 65,6%; Việt Yên đạt 60,3%; Hiệp Hòa đạt 59,5%; Yên Thế đạt 57,9%; Thành phố Bắc Giang đạt 57,7%;  Lục Nam đạt 50,7% dự toán.

Về chi ngân sách, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 6.658,7 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán năm, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách cơ bản theo dự toán được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các nghiệp vụ chuyên môn.

Có được kết quả trên là do 6 tháng đầu năm các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2018. Đồng thời, phối hợp tích cực thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách như: kiểm soát hóa đơn, kẹp chì xăng dầu, thu thuế kinh doanh vận tải, rà soát thuế khoán, xây dựng đề án chống thất thu kinh doanh bất động sản; thực hiện cơ bản đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế.

                                                                              (Nguyễn Thị Thu Hằng)