Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp Công dân, Sở Tài chính xây dựng báo cáo số 242/BC-STC ngày 15/9/2017 tổng kết thực hiện Luật Tiếp công dân.

Sở Tài chính luôn xác định công tác tiếp dân là nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu cơ quan. Hàng năm sở Tài chính ban hành lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở gửi các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Lãnh đạo Sở thực hiện trực tiếp dân định kỳ theo lịch đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ngoài các buổi trực tiếp dân theo lịch đã thông báo, khi có công dân trực tiếp đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại Phòng Tiếp dân của Sở, Lãnh đạo Sở cùng cán bộ có liên quan xem xét, tiếp nhận, phân loại, giải thích hoặc hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

 Thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân trong giai đoạn từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017 Sở Tài chính đã tiếp 03 lượt công dân trong đó 01 đơn đề nghị thuộc thẩm quyền của Cục thuế tỉnh Bắc Giang; 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Bắc Giang; 01 đơn hỏi đáp thuộc thẩm quyền của UBND huyện Việt Yên. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ Sở Tài chính đã gửi văn bản và hướng dẫn công dân các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

(Thu Trang)